Ülke Masalarının Görev ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2012/7)

ÜLKE MASALARININ GÖREV VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2012/7)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2023 İhracat Stratejisi çerçevesinde belirlenen ihracat hedeflerine ulaşılabilmesini teminen, ilgili ülke/ülke gruplarına yönelik dış ticaret ve yatırım olanaklarının takibi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından oluşturulan ve ülke/ülke grupları düzeyinde faaliyet gösteren Ülke Masalarının görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

29917 Sayılı ve 13 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete

Ekonomi Bakanlığından:

SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/11)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar hükümleri çerçevesinde, sınır ticaretine ilişkin usul ve esaslarını
belirlemektir.

Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ (dercedilmiş metin)

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6)

Amaç 
MADDE 1-(Değişik: R.G.- 13/01/2011-27814) (1) Bu Tebliğin amacı, Bakanlıkça belirlenen ihracat politikaları, stratejiler, hedef pazarlar ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde yurt dışında ve yurt içinde Türk ürünlerinin algısını geliştirmek ve ihracatını artırmak amacıyla, sektörel ve/veya ürün bazında ortak pazar araştırması, markalaşma, AR-GE, tanıtım, pazarlama ve benzeri faaliyet ve çalışmalara ilişkin esasları düzenlemek ve yürütmektir.

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararın Metni

İhracatta Kota ve Tarife Kontenjanı Belirlenmesi ve İdaresine İlişkin Yönetmelik

Yayım tarihi: 18/10/1996 tarih ve 22791 sayılı Resmi Gazete

Amaç, Kapsam, Dayanak

Madde1- Bu Yönetmelik, İhracatta Kota ve Tarife Kontenjanı Belirlenmesi ve İdaresine İlişkin 25.1.1995 tarih ve 95/7616 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, uluslararası anlaşmaların hükümlerine uygun şekilde tek taraflı olarak veya ikili ya da çok taraflı tercihli ticaret anlaşmalarına dayanılarak alınacak önlemler çerçevesinde;