İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 2006 -7)

(6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 2006/7)

MADDE 1- (1) 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı'nın 3 üncü maddesinin (c) bendine istinaden, ihracı kayda bağlı  mallar, bu Tebliğin ekinde yer alan listede sıralanmıştır.

MADDE 2- (1)Bu Tebliğin ekinde yer alan listede sıralanmış bulunan malların ihracı, İhracat Yönetmeliğinin 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Yürürlük
MADDE 3-  (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 4- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. 

EK   
İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR LİSTESİ 
1- Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisine tabi maddelerin ihracı, 
2- Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan ödeme yapılan maddelerin ihracı, 
3- Ülkemizde kredi karşılığı kurulan tesislerin bedelinin malla geri ödenmesine ilişkin özel hesaplar çerçevesinde ihracat, 
4-Ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasındaki doğalgaz anlaşması çerçevesinde ihracat, 
5- Ülkemiz ihraç ürünlerine miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere yapılan kısıtlama kapsamındaki maddelerin ihracı, 
6- Birleşmiş Milletler Kararları uyarınca ekonomik yaptırım uygulanan ülkelere ihracat, 
7-18/12/1994 tarihli ve 22145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Ekolojik Metotlarla Üretilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında sertifikayı haiz mallar, 
8-İşlem görmemiş zeytinyağı ve işlem görmüş dökme veya varilli zeytinyağı, 
9-Meyan kökü, 
10-Ham lületaşı ve taslak pipo, 
11-Ozon tabakasının korunmasına dair Viyana Sözleşmesi ile bu sözleşmeye ait Protokoller ve değişiklikler kapsamındaki malların sadece söz konusu düzenlemelere taraf ülkelere yönelik ihracatı, 
12-Torba, çuval ve kutulu halde işlem görmemiş zeytin, 
13-Orijinal bağırsak, 
14-Canlı koyun, kıl keçisi, büyükbaş hayvan, 
15-Dökme halde kapya cinsi kırmızı biber (konik biber), 
16-Ham zeytin (fermantasyonu tamamlanmamış), 
17-(Değişik 11/07/2017-30121 RG) Çinko hurda ve döküntüleri, 
18-Beyaz Mermer (Ham ve Kabaca Yontulmuş- 2515.11.00.00.11), Renkli ve Damarlı Mermer (Ham ve Kabaca Yontulmuş- 2515.11.00.00.12), Oniks (Ham ve Kabaca Yontulmuş- 2515.11.00.00.13), Traverten (Ham ve Kabaca Yontulmuş- 2515.11.00.00.14), Diğerleri (Ham ve Kabaca Yontulmuş-2515.11.00.00.19),
19-Çimento (2523.21, 2523.29, 2523.30, 2523.90), 
20- Kornişonlar (0707.00.90.00.00),   
21- Çam Fıstığı (İç Çam Fıstığı Hariç),
22-Buğday ve mahlut (GTİP No:10.0l), Kara Buğday (GTİP No:1008.10), Buğday ve çavdar melezi (GTİP No: 1008.90.10),    
23-Mercimekler (GTİP No:0713.40),
24- (Değişik 30/09/2010-27715 RG)Arpa (GTİP No: 1003), Mısır (GTİP No: 1005), 
25- (Değişik 11/07/2017-30121 RG)Geri Kazanılmış Kâğıt veya Karton Döküntü, Kırpıntı ve Hurdaları (GTİP NO:4707)
26 – (Değişik 01/08/2013-28725 RG)Kromlu deriler (GTİP No: 4104.11, 4104.19, 4105.10, 4106.21)
27- (Değişik 11/03/2016-29650 RG)Haşhaş Tohumu (Tohumluk Olmayanlar) (GTİP No: 1207.91.90.00.00)