Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: İhracat 2006/3) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/9)

12 Temmuz 2008 CUMARTESİ            Resmî Gazete                        Sayı : 26934

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 

MADDE 1 - 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğ" (İhracat 2006/3), eki ile birlikte bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren iki ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.