İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun

(01 Temmuz 1989 tarihli ve 20212 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 3577 sayılı Kanun ve 25 Temmuz 1999 tarihli ve 23766 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 4412 sayılı Kanun ile değişiklik)

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN (4412 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞİKLİK 3577 SAYILI KANUN)

Amaç ve Kapsam
Madde 1.- Bu Kanun, ithalatta haksız rekabet hallerinden dampinge veya sübvansiyona konu olan ithalatın sebep olduğu zarara karşı bir üretim dalının korunması amacıyla yapılacak işlemlere, alınacak önlemlere, gerekli ilke ve uygulama kararlarını verecek bir Kurul oluşturulmasına ve bunun görevlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar (10-02-2011 Tarihli ve 2011-1436 Sayılı BKK)

(28 Nisan 2011 Tarihli ve 27918 Sayılı Resmi Gazete)

Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar (10-02-2011 Tarihli ve 2011-1436 Sayılı BKK)

İşlenmiş İthalat Rejimi Kararı

İşlenmiş İthalat Rejimi Kararı (2010 Yılı Değişiklikleriyle Birlikte) (Karar 1995-7606)

(1995/7606 sayılı BKK)

31 Aralık 1995 tarih ve 22510 sayılı Mükerrer

GENEL HÜKÜMLER

Madde 1- Bu Kararın amacı, ithalatın ülke ekonomisi yararına ve uluslararası ticaretin gereklerine uygun olarak düzenlenmesini sağlamaktır. İthalat, bu Karar ile bu Karara dayanılarak çıkarılacak yönetmelik, tebliğler, ilgili kuruluşlara verilecek talimatlar, çok taraflı veya iki taraflı anlaşmalar hükümleri çerçevesinde yürütülür.

İşlenmiş İthalat Yönetmeliği

İşlenmiş İthalat Yönetmeliği (Yayım Tarihi: 31.12.1995 ve 22510 Mükerrer sayılı Resmi Gazete)

GENEL HÜKÜMLER :

Madde 1-Yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı hükümlerine istinaden yapılacak ithalata ilişkin işlemler, Karar ve bu Yönetmelikle Müsteşarlığa tanınan yetkilere dayanılarak çıkarılacak tebliğler ile verilecek talimatlara ve çok taraflı ve iki taraflı anlaşma hükümlerine göre yürütülür.